SWF

Sunday, June 15, 2014

INTERIM DAN EXPARTEPENDAHULUAN

Kes permohonan secara ex-parte adalah sesuatu yang baru dalam Undang-Undang Islam khususnya di Malaysia. Peruntukkan tentang ex-parte baru dikanunkan dalam Akta atau Enekmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah hanya dalam tahun 90-an. Walaubagaimanapun ia telah digunakan secara meluas oleh pihak-pihak yang bertikai sehingga ada sesetengahnya dilihat berlaku ketidakadilan dan penyalahgunaan  proses Mahkamah

Permohonan ex-parte atau permohonan satu pihak merupakan satu permohonan di mana Mahkamah membuat sesuatu keputusan setelah mendengar keterangan sebelah pihak sahaja. Lazimnya perintah atau keputusan yang dikeluarkan dalam permohonan ex-parte tersebut adalah bersifat sementara atau Interim.

Pada dasarnya, semua sistem perundangan menetapkan bahawa segala pertikaian hendaklah diputuskan setelah kedua-dua belah pihak diberi peluang untuk memberi keterangan masing-masing
Peraturan ini dibuat bagi menjamin keadilan kepada semua pihak. Islam amat menitik beratkan peraturan ini, sehinggalah terdapat banyak sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w. yang juga merupakan sumber kedua perundangan Islam menyatakan betapa penting dan perlunya seseorang hakim mendengar keterangan kedua-dua belah pihak

TAKRIF EX-PARTE

Ex-parte ini berasal dari Common Law. Berdasarkan hakikat itu, untuk memahami maksud sebenar ex-parte, skop, pemakaian dan prosedurnya, maka perlu merujuknya kepada Common Law.

Sherman dalam Dictionary of Law mentakrifkan ex-parte sebagai;

“on behalf, ( 1 ) An ex-parte injunction is granted after hearing only one party and in a case of great urgency.”

Jonathan Clore dalam buku Civil Litigation mentakrif ex-parte injunction sebagai :-

“an injunction granted following an application made urgently and without notifying the other side that the application is being made”.

Rujuk: Jonathan Clore, Civil Litigation, Legal Practice Course Companion series, London, 2nd Edition, 1996. Hlm. 95.

Dari takrif tersebut boleh disimpulkan prosiding ex-parte hanya berlaku dalam kes untuk mendapatkan injunksi ketika dalam keadaan terdesak ( emergency ).


Apa Yang Dimaksudkan Dengan Keterdesakan?


Prinsip ini boleh dilihat didalam satu kes Haslinda binti Alias v Johdi Mathew Byrne @ Yahya bin Abdullah (1999) 13 JH 47.

Dalam kes ini, Mahkamah telah meluluskan permohonan plaintif untuk mendapatkan perintah sementara mengenai hadhanah, menegah dan melarang defendan dari menganggu, menceroboh, mengugut  dan mengancam plaintif dan menegah defendan daripada membawa anak-anak keluar dari Malaysia

Asas kepada permohonan ini adalah terdapat risiko yang kuat bahawa defendan (Responden) akan melarikan anak ke luar negara sebelum proses perceraian dan tuntutan penjagaan anak-anak diputuskan oleh Mahkamah. Defendan dalam kes ini adalah berasal dari Filipina dan terdapat kebimbangan yang nyata bahawa anak-anak akan dibawa kembali ke Filipina oleh Responden berdasarkan tindakan Responden yang pernah mengugut Plaintif akan berbuat demikian sebelum ini.

Dalam situasi sebegini, perlaksanaan kaedah asal  akan menimbulkan kesukaran (mashaqqah) kepada pemohon. Keterdesakan pemohon untuk mendapatkan perintah menegah Responden dari membawa anak keluar dari Malaysia adalah satu bentuk darurat yang perlu ditangani segera.


NAS SYARAK

Terdapat beberapa sandaran Nas yang diambil kira oleh para Jurispruden Islam yang dirujuk sebagai keharusan perintah secara Ex-Parte ini wujud dan dilaksanakan di dalam Islam.
Terdapat Athar dan pemakaian Prinsip Qawaid Fiqhiyyah di dalam menentukan keharusan pelaksanaan ex—parte ini.

Sebagai contoh, satu riwayat daripada Abu Daud bahawa Saidina Ali berkata kepada Rasulullah  s.a.w. yang bermaksud :-

“Ya Rasulullah, tuan mengutuskan aku ke Yaman untuk menjadi Qadi sedangkan aku masih muda dan tidak mengetahui tentang kehakiman.” Rasulullah bersabda : “Sesungguhnya Allah akan memberikan hidayah-Nya kepada hati engkau dan menetapkan lidah mu. Jika datang 2 orang yang bertikai duduk di hadapan kamu, maka janganlah engkau menjatuhkan hukuman sehinggalah engkau mendengar hujah dan keterangan pihak kedua seperti  engkau mendengar  pihak pertama, kerana itulah yang lebih layak dilakukan agar jelas bagi kamu untuk menjatuhkan hukuman.”

Prinsip ini dapat dilihat  di dalam kes Haslinda binti Alias v Johdi Mathew Byrne @ yahya bin Abdullah (1999) 13 JH 47. Dalam memutuskan sama ada Mahkamah boleh  memberi keizinan kes ini didengar secara sebelah pihak (ex-parte) dan seterusnya mengeluarkan perintah ex-parte, YA Hakim Bicara telah merujuk kepada hadis di atas dan menyatakan bahawa:

“Hadis tersebut dengan jelas memberikan panduan kepada seseorang hakim dalam mengendalikan proses perbicaraan iaitu hukuman tidak boleh dijatuhkan dan penghakiman tidak boleh diberikan melainkan semua pihak telah diberi peluang yang sama untuk membela membela diri dan mengemukakan keterangan dan hujahnya, kerana hukuman yang adil tidak dapat ditegakkan jika keterangan dan hujah semua pihak tidak diberikan dengan jelas dan memuaskan dan mereka diberikan peluang secara adil.”

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hukum Syarak pada asasnya tidak menggalakkan permohonan ex-parte, yang cuma mendengar hujah sebelah pihak sahaja.

Walaupun syariat Islam menghendakki setiap kes itu diputuskan dengan kehadiran kedua-dua belah pihak, terdapat pengecualian yang membolehkan permohonan ex-parte ini dibuat. Berdasarkan prinsip ‘dharurat’ yang mengharuskan perkara yang dilarang jika terdapat keperluan dan keterdesakkan dan prinsip ‘Mashaqqah’ yang membenarkan sesuatu kewajipan itu dipermudahkan dalam keadaan tertentu
Imam Jalaluddin Abdul Rahman di dalam kitabnya Ashbah wa al-Nazair fi Qawaid al-Fiqhiyyah, pula menyebut  الضرر يزال (Kemudaratan hendaklah dihilangkan). Maka bagi menghilangkan kesukaran itu, adalah harus untuk tidak menggunakan kaedah asal.

Hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim di mana Hindun  telah mengadu kepada Rasulullah s.a.w. akan suaminya yang kedekut sehingga beliau tidak mendapat nafkah yang sewajarnya untuk diri sendiri dan anak-anak kecuali ia mengambil nafkah tersebut tanpa diketahui oleh suaminya. Rasulullah s.a.w. lalu membenarkannya mengambil daripada harta suaminya sekadar bagi memenuhi keperluan diri dan anak-anak


Bila Prosiding Ex-Parte Dibenarkan


Menurut Jonathan Clore, sesuatu permohonan ex-parte dibuat semata-mata hanya di dalam kes yang MENDESAK (Jonathan Clore, Op.Cit, hlm. 96.)
Re First Express Ltd ( 1991 ) , Hakim Hoffman telah memberikan garis panduan tentang permohonan ex-parte hanya boleh dibuat apabila;
(a)     Pemohon, jika tidak dibenarkan membuat permohonan    ex-parte, akan mengalami ketidakadilan kerana kelambatan ataupun ketidakadilan akibat dari tindakan      yang mungkin dilakukan oleh pihak lawan sebelum      perintah inter-parte boleh dibuat; dan

(b)     Pihak lawan boleh dibayar ganti rugi jika didapati kemudiannya bahawa injunksi tersebut tidak patut   diluluskan atau risiko ketidakadilan kepada pemohon    sekiranya permohonan injunksi tersebut tidak diluluskan    melebihi risiko kerugian yang tidak boleh ditukar ganti yang mungkin dialami oleh pihak Responden.

Apakah sebab-sebab ex-parte ini yang dibenarkan di bawah CL, diterima juga di bawah Hukum Syara’?

·         Tidak kedapatan dalam Hadis-Hadis Nabi s.a.w yang mengharuskan ex-parte. Jika dirujuk kepada penghakiman Rasulullah s.a.w sendiri yang ada hanya dalam kes-kes al-qadha ala al-ghaib. Begitu juga jika dirujuk kepada perbahasan-perbahasan Fuqaha.
·         Mereka hanya membincangkan   “Perbicaraan Tanpa Kehadiran Pihak Yang Kena Tuntut” dalam dua kes sahaja iaitu  pihak yang kena tuntut tidak berada di dalam negeri/wilayah hakim (غائب عن البلد   ) dan pihak yang kena tuntut hilang tidak diketahui di mana berada, hidup atau mati ( مفقود ).
·         Hanya dua kes ini sahaja yang dikecualikan oleh fuqaha dari prinsip umum mendengar hujah dan keterangan dari kedua-dua belah pihak.


TATACARA PENGEMUKAAN KES EX-PARTE DI MAHKAMAH SYARIAH


      Ia boleh dibuat sebelum atau selepas kausa tindakan dimulakan. Jika dipohon sebelum kausa tindakan dimulakan, ia hendaklah atas alasan mendesak ( urgency ) dan atas alasan keterdesakan juga, kedua-dua perintah interim ini boleh dipohon secara ex-parte.
      Permohonan hendaklah dibuat melalui Borang MS 50 yang disokong dengan Afidavit dan di pohon di Mahkamah Tinggi Syariah. Permohonan perintah sementara tersebut hendaklah disokong juga oleh perakuan segera yang ditanda tangani oleh Peguam Syarie pemohon. (Rujuk Arahan Amalan no 11 Tahun 2003).
      Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Perak) 2004 menyatakan secara nyata bahawa suatu perintah interim dan ex parte dibolehkan apabila wujudnya keperluan kepada perkara tersebut demi keadilan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Seksyen 201(1) dan (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Perak) 2004 memperuntukkan berkenaan dengan perintah interim tentang hadhanah.

(1)   Tertakluk kepada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Perak) 2004, jika Mahkamah berpuas hati, atas permohonan mana-mana pihak untuk mendapatkan hadhanah seseorang kanak-kanak dalam apa-apa kausa atau perkara, bahawa hal keadaan memerlukan dibuat suatu perintah interim tentang hadhanah kanak-kanak itu, maka Mahkamah boleh membuat perintah sedemikian yang hendaklah berkuat kuasa serta-merta dan hendaklah terus berkuat kuasa sehingga Mahkamah membuat keputusan atas kausa atau perkara itu.

(2)   Permohonan di bawah seksyen ini tidak boleh dibuat sebelum tindakan dimulakan kecuali dalam hal yang mendesak dan demi kepentingan keadilan atau perlindungan pemohon atau kanak-kanak itu didapati bahawa campur tangan serta-merta Mahkamah perlu.

Berdasarkan kepada seksyen 201(1), sesuatu perintah interim tersebut boleh dikeluarkan oleh Mahkamah jika Mahkamah berpuas hati, atas permohonan mana-mana pihak  yang memerlukan dibuat suatu perintah interim tentang hadhanah terhadap kanak-kanak itu, dan perintah interim tersebut  berkuat kuasa serta-merta sehinggalah  Mahkamah membuat keputusan atau memberikan satu perintah kekal terhadap kes tersebut.


Mengenai perintah interim secara ex parte pula, Mahkamah ini merujuk kepada seksyen 201(3) Enakmen yang sama yang memperuntukkan

(3) Jika pemohon ialah plaintif dan kes itu suatu kes yang mendesak, permohonan itu boleh dibuat secara ex parte yang hendaklah disokong dengan afidavit dan affidavit itu hendaklah mengandungi suatu pernyataan yang jelas dan ringkas lagi padat—

(a) tentang fakta-fakta yang membawa kepada tuntutan terhadap defendan dalam prosiding itu;
(b) tentang fakta-fakta yang membawa kepada tuntutan untuk mendapatkan perintah interim itu;
(c) tentang fakta-fakta yang menjadi sandaran bagi mewajarkan permohonan secara ex parte itu;
(d) tentang apa-apa fakta yang diketahui oleh pemohon yang mungkin menyebabkan Mahkamah tidak memberikan perintah interim itu;
(e) tentang sama ada mana-mana permohonan ex parte terdahulu yang seumpamanya telah dibuat kepada mana-mana Hakim dan, jika demikian, perintah yang dibuat dalam permohonan terdahulu itu; dan
(f) tentang relief yang sebenarnya dipohon.


Kandungan Perintah Ex-Parte

Arahan Amalan no. 11 tahun 2003:-

i ]  Bahawa mana-mana pihak yang terlibat (affected) oleh perintah sementara tersebut berhak memohon secara inter-partes bagi membatalkan atau mengubah perintah sementara itu sekiranya pemohon bagi perintah sementara itu tidak menzahirkan atau salah nyatakan mana-mana fakta yang berkaitan;
ii ] Tarikh bicara inter-partes bagi melanjutkan, mengubah atau membatalkan perintah sementara itu hendaklah ditetapkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh perintah sementara dikeluarkan ;
iii ] Pemohon hendaklah menyerahkan perintah sementara itu bersama-sama salinan permohonan, afidavit dan perakuan segera yang difailkan bagi menyokong permohonan ex-partenya kepada semua pihak yang terlibat oleh perintah sementara


Tempoh Kuatkuasa Perintah Ex-Parte

Mengikut Arahan Amalan No. 11 Tahun 2003 yang kemudian dijelaskan oleh Surat Pekeliling Ketua Pengarah Bil 1 Tahun 2005;

( 1 ) Jika pihak Plaintif tidak memfailkan kes induk dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah ex-parte diberikan, ia akan luput selepas 30 hari atau lebih awal jika Mahkamah menetapkan tempoh kurang daripada 30 hari;
( 2 ) Sekiranya dalam tempoh 14 hari kes induk difailkan, maka perintah ex-parte tersebut akan terus berkuat kuasa sehingga kes induk diputuskan jika tiada permohonan pengenepian/pembatalan perintah dipohon oleh pihak defendan/responden yang akan didengar secara inter-parte ( ataupun  permohonan pengenepian/pembatalaan dibuat tetapi ditolak oleh Mahkamah, maka perintah ex-parte itu terus berkuatkuasa sehingga kes induk diputuskan );
( 3 ) Perintah tersebut terus berkuatkuasa selepas 30 hari jika permohonan pengenepian / pembatalan perintah defendan / responden tidak dapat diputuskan dalam tempoh 30 hari dari tarikh perintah.


Tindakan Yang Perlu Dilakukan Oleh Pemohon Selepas Prosiding Ex-Parte


[ i ]   Memfailkan Kes Induk : Pemohon perlu memfailkan kes induk dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan injunksi ex-parte difailkan. Begitu juga untuk Perintah Sementara Hadhanah yang jika dipohon sebelum kausa tindakan difailkan, Pemohon hendaklah memfailkan kes induk ( kausa tindakan ) dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan perintah sementara tersebut difailkan.
[ ii ] Menyerahkan kepada semua pihak yang terlibat sesalinan perintah sementara itu bersama-sama salinan permohonan, afidavit dan perakuan segera yang difailkan bagi menyokong permohonan ex-partenya.

Berdasarkan prinsip umum dan juga natural justice, bahawa kebanyakan perintah interim secara ex parte adalah sesuatu yang tidak adil, tidak munasabah dan diputuskan berdasarkan fakta zahir yang tidak jelas pembuktiannya, ianya juga menimbulkan prejudis kepada satu pihak lagi yang tidak berpeluang untuk membela diri.Ex-Parte HADANAH

Subseksyen 201 ( 3 ) pula mensyaratkan bagi permohonan ini, Pemohon perlu menyatakan  di dalam afidavitnya butiran-butiran berikut: -

( a )  Tentang fakta-fakta yang membawa kepada tuntutan terhadap defendan dalam prosiding itu;
( b )  Tentang fakta-fakta yang membawa kepada tuntutan untuk mendapatkan perintah interim itu;
( c )  Tentang fakta-fakta yang menjadi sandaran bagi mewajarkan permohonan secara ex-parte itu;
( d )  Tentang apa-apa fakta yang diketahui oleh pemohon yang mungkin menyebabkan Mahkamah tidak memberikan perintah interim itu;
( e )  Tentang sama ada mana-mana permohonan secara ex-parte terdahulu yang seumpamanya telah dibuat kepada mana-mana hakim dan, jika demikian, perintah yang dibuat dalam permohonan terdahulu itu;
( f )   Tentang relief yang sebenarnya dipohon; dan
( g )  Akujanji pemohon akan membayar apa-apa ganti rugi yang ditaksirkan atas kerugian kepada mana-mana pihak akibat memperolehi perintah sementara itu yang tidak sepatutnya dikeluarkan.
(Rujuk  Arahan No. 11 Tahun 2003)


Arahan amalan No.10 tahun 2006

“Bahawa permohonan Hak Jagaan Sementara Secara ex-parte tidak dibenarkan kecuali atas alasan-alasan khas. Pihak-pihak boleh mengemukakan permohonan hak jagaan sementara semasa prosiding kes induk hak jagaan kepada Mahkamah.”


Perintah Interim  Tidak Boleh Dirayu Dan Disemak


      Mengikut seksyen 198 Akta 585 sesuatu perintah interim tidak boleh dirayu.
      Manakala Arahan No. 9 Tahun 2006 menyatakan perintah interim tidak boleh disemak.


CADANGAN YANG ARIF
TUAN HAJI MOHAMAD TAIFOR BIN HJ AHMAD RUSDI AMP

Dicadangkan satu kaedah khusus dibuat untuk Permohonan Perintah Interim secara ex-parte bagi mengatasi masaalah atau kelemahan-kelemahan yang wujud dengan mengambil prinsip-prinsip dan amalan-amalan yang ada di bawah Common Law dengan ubah suai yang patut mengikut situasi yang di amalkan di Mahkamah Syariah.


Contoh Perintah Ex-Parte

  1. Permohonan Pemohon untuk mendapatkan perintah ex parte hak jagaan anak sementara dibenarkan.
  2. Bahawa Pemohon ............................ kad pengenalan No ..................... diberikan hak jagaan sementara terhadap anak bernama ................................................
  3.  Bahawa responden, keluarganya, ejennya (wakil) atau sesiapa saja yang berkenaan adalah dihalang daripada menganggu anak bernama ...................................................... dengan apa cara sekali pun, dan menegah responden, keluarganya, ejennya (wakil) atau sesiapa sahaja yang berkenaan menahan diri daripada menganggu, mengacau dan menceroboh ke atas diri Pemohon dan anak tersebut dengan apa cara sekali pu  Bahawa Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Agama Islam Negeri di Malayisa (catat negeri yang berkaitan) dan penguatkuasa Agama Islam negeri-negeri tersebut untuk  menyenarai hitamkan perjalanan responden dan anak tersebut, dan agensi-agensi tersebut hendaklah membantu Pemohon sekiranya keadaan memerlukan untuk menguatkuasakan perintah Mahkamah
  4. Bahawa mana-mana pihak yang terlibat (affected)  oleh perintahsementara ini  berhak memohon secara inter parte bagi membatalkan atau mengubah perintah sementara ini atau Pemohon tidak menzahirkan atau salah nyatakan mana-mana fakta yang berkaitan;
  5.  Selanjutnya Pemohon memberi akujanji  akan membayar apa-apa gantirugi yang ditaksirkan atas kerugian kepada mana-mana pihak akibat memperolehi perintah sementara ini yang  tidak sepatutnya dikeluarkan.
  6.  Pemohon hendaklah menyerahkan perintah ini bersama-sama salinan permohonan, affidavit dan perakuan segera yang difailkan  kepada semua pihak yang terlibat  oleh perintah sementara ini dan hendaklah memfailkan tuntutan induk secara inter partes dalam masa 14 hari
  7. Perintah ini hendaklah berkuatkuasa selama  tiga puluh (30) hari daripada tarikh perintah ini dikeluarkan dan boleh dilanjutkan atau diubah berdasarkan permohonan pihak-pihak;
KESIMPULAN

Dirumuskan bahawa perintah interim secara ex parte ini tidak wajar untuk diamalkan oleh Mahkamah dan ianya tidak patut dibenarkan jika tidak wujudnya kriteria-kriteria yang disebutkan tadi.  Ianya perlulah dipertimbangkan secara ketat sebelum kebenaran dikeluarkan.

Bagaimana pun ianya boleh dibenarkan jika terdapat alasan-alasan khas yang munasabah pada pertimbangan Mahkamah demi kepentingan keadilan, perkara-perkara yang mendesak dan perlindungan kepada Pemohon dan kanak-kanakTuesday, March 18, 2014

LAMAN WEB RASMI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PERAKLAMAN WEB RASMI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PERAK
Jabatan Kehakiman Syariah Perak telah mempunyai Laman Web Rasmi yang telah diterbitkan pada Tahun 2013. Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Perak adalah diantara lain memberi kemudahan kepada Pelayar Internet mengetahui dan mengeksplorasi tentang latar belakang Jabatan Kehakiman Syariah Perak dan juga Core Businesses yang dijalankan oleh Institusi ini secara keseluruhan. Diharap Laman Web Rasmi Jabatan ini dapat membantu semua pihak terutama pelanggan khususnya. Wassalam. Thursday, April 14, 2011

HARTA SEPENCARIAN DAN CONTOH BORANG


Harta Sepencarian

( Jointly Acquired Property)
dan
contoh borang permohonan

Mengikut Hukum Syarak, Harta Sepencarian bermaksud pemerolehan harta sepanjang tempoh perkahwinan sama ada membabitkan harta alih atau tak alih dan pihak yang memberi sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung.

Harta Sepencarian adalah “harta-harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan secara bersama oleh Suami dan Isteri yang melibatkan harta alih ( wang, kenderaan dll) dan harta tak alih (rumah, tanah, saham dll”). Biasanya isu Harta Sepencarian timbul apabila berlaku penceraian dalam rumah tangga. Suami ataupun isteri apabila berlaku penceraian akan menuntut harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah untuk Mahkamah menentukan pembahagian yang patut diterima ke atas harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan sebelum berlakunya penceraian.

Mahkamah Tinggi Syariah Perak di bawah bidangkuasanya ( Seksyen 50 (3)(b)(v), Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004 hendaklah menentukan pembahagian harta sepencarian yang dituntut mengikut (Seksyen 122(2)(a)(b)(c) Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004).

Di bawah Seksyen 122(2)(a)(b)(c) Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004, Mahkamah hendaklah dalam menentukan pembahagian Harta Sepencarian  melihat kepada :-

1.        Takat Sumbangan- Sumbangan yang telah dibuat oleh setiap pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperoleh aset-aset itu;

2.        Apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat berama mereka;

3.        Keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu, jika ada;

Setelah mengambil kira semua pertimbangan² di atas, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang “sama banyak” atas harta sepencarian yang dituntut oleh pihak Plaintif dan Defendan;

Sekiranya berlaku “kematian” samada suami atau isteri , di dalam perkahwinan atau setelah berlaku penceraian, pihak suami atau isteri yang masih hidup boleh menuntut harta sepencarian dengan menamakan waris-waris yang menerima harta faraid si mati sebagai Defendan-Defendan. Contohnya seperti berikut :

" A dan B telah berkahwin dan kemudian telah bercerai. A tidak sempat menuntut harta sepencarian dari B selepas penceraian kerana B telah meninggal dunia. Hasil perkahwinan A & B telah dikurniakan 2 orang anak lelaki dan2 orang anak perempuan. Bapa dan ibu B telah meninggal dunia dahulu sebelum B meninggal dunia. Oleh sebab B telah meninggal dunia , A masih mempunyai hak untuk menuntut harta sepencarian dari waris-waris faraid B"

Di dalam kes di atas, A hendaklah menuntut harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah dengan menamakan waris-waris faraid iaitu anak-anak lelaki dan perempuan sebagai Defendan-Defendan di dalam kes Harta Sepencarian yang difailkan. Setelah Mahkamah membuat keputusan, harta yang telah diisytiharkan sebagai Harta Sepencarian A dengan B, setelah ditolak bahagian A, baki harta bahagian B (si mati) akan dibahagikan kepada waris-waris mengikut hukum faraid.

Di Negeri Perak, permohonan harta sepencarian bolehlah difail di kaunter Mahkamah Tinggi Syariah di alamat Mahkamah Syariah Perak, Tingkat 5, Jalan Pari Off Jalan Tun Abdul Razak, 30100, Ipoh, Perak atau boleh bertanya kepada Pembantu Pendaftar MTS Perak dengan menghubungi di No Telefon 05-5018400.

Berikut adalah dokumen-dokumen yang diperlukan bagi pendaftar kes Harta Sepencarian.

·                     Saman dan Penyata Tuntutan (ditaip sendiri oleh Pemohon) -    4 salinan
·                     Kad Pengenalan Pemohon - 4 Salinan
·                     Surat Nikah /cerai  - 4 salinan
·                     Bukti Harta yang dituntut ( Geran Tanah, Geran Kereta dll - 4 salinan
·                     Sijil Kematian ( Jika berkenaan ) - 4 salinan
·                     Apa-apa dokumen berkaitan yang menyokong permohonan ini - 4 salinan
( Fee RM 100.00 hendaklah dibayar semasa Pendaftaran Kes)